Genel Ticari Koşulları

1. Genel Hususlar Ve Yazılı Şekilde Olması Şartı

HWG'nin müşterileri (sipariş verenler) ile yaptığı tüm sözleşmeler ve verdiği tüm teklifler için prensip olarak aşağıdaki genel ticari koşullar geçerlidir. Bundan farklı durumların / sapmalar geçerli olabilmesi için bunların yazılı şekilde olması gerekmektedir. Sözleşmedeki bu yazılı şekil maddesinden sapmalar dahi yazılı şekilde olmalarını gerektirir. Bununla birlikte, bu çifte yazılı şekil şartı, HWG’yi temsil eden şirket yönetiminin müşterileri (sipariş verenler) ile yaptığı aşağıdaki genel ticari koşullardan sapma gösteren bireysel sözleşmeler/anlaşmalar için şüphesiz ki geçerli değildir. Sadece sözleşmeye aracılık eden ticari acenteler (ticari temsilciler), HWG'nin aşağıdaki genel ticari koşullarına ilişkin farklı bireysel sözleşmeler yapma yetkisine sahip değildir.

2. Fiyatlar, Sevkiyat, Risk Taşıma

Fiyatlar için prensip olarak arka sayfadaki taraflar arasında HWG tarafından verilen fiyat listeleri temelinde yapılmış olan anlaşmalar belirleyicidir.

Teslimat genel olarak posta ve paketleme ücretsiz olarak gerçekleşir. Bununla birlikte teslimatta ödemeyi ve teslimat ücreti müşteri (arka sayfada sipariş veren olarak da adlandırılır) tarafından karşılanır.

Ürünün (objenin) teslim edilmesi ile kazara kaybolma riski ve kazayla bozulma riski HWG’nin müşterisine geçer. Teslim edildiği andan itibaren kullanımları müşteriye aittir ve nesnenin/objenin yükünü o taşır. Müşteri kabulde (teslim almada) gecikirse bu teslim etme ile aynıdır.

3.Teslimat Yükümlülüğü ve Teslimat Süreleri

Tekliflerimizdeki teslimat sürelerinin tüm verileri / detayları yaklaşık olup bağlayıcı değildir. HWG, kararlaştırılmış olan teslimat sürelerine riayet etmek için çaba göstermektedir. Arka sayfadaki sözleşmede belirtilen teslim süresine uyulmaması durumunda, müşteri HWG için makul bir ek süre belirleme hakkına sahiptir. HWG tarafından, ek süre sona erene kadar teslimat yapılmaz ise, o takdirde müşteri yasal haklara sahip olur, özellikle de sözleşmeden çekilme hakkına sahip olur.

Muhtemelen arka sayfada düzenlenmiş olan ön ödeme koşullarına, HWG tarafından teslimat yapılmadan önce müşteri tarafından riayet edilmiş olmalıdır.

4. Mülkiyeti Muhafaza

HWG tarafından teslim edilen tüm mallar, bedelleri tamamen ödeninceye kadar HWG’nin mülkü olarak kalırlar.

Mülkiyeti muhafaza altında bulunan mal müşteri tarafından rehin edilemez veya teminat olarak gösterilemez. Mal halen daha HWG'nin mülkiyeti altında kaldığı sürece HWG’yi mal ile ilgili hacizler ve malın uğrayabileceği diğer zararlar konusunda gecikmeksizin yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır.

5. Ödeme

Ödeme, taraflarca burada aksi kararlaştırılmadıkça, malların teslimi mukabilinde her zaman peyderpey gerçekleşir.

Çekler ve senetler yalnızca ödeme olarak ve nihai alacaklarına bağlı olarak kabul edilirler.

Sözleşmenin akdedilmesinden sonra HWG, müşterinin kredibilitesi konusunda ciddi bir şüphe doğurmaya müsait durumlardan haberdar olacak olursa, o zaman HWG, devam edecek olan diğer hizmetleri müşterinin makul süre içerisinde yeterince teminat sağlamasına bağlı kılma hakkına ve yetkisine sahiptir. Müşteri teminat sağlanması talebini tanınan makul süre içerisinde zamanında yerine getiremiyor ise, o zaman HWG sözleşmeden çekilme ve gerektiğinde ifa edilmemesi nedeniyle maddi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Müşteri ödemelerinde temerrüde düşerse, o zaman HWG Avrupa Merkez Bankası'nın ilgili faiz oranının 5 puan üstünde yasal faiz oranını talep etme hakkına sahiptir. Ancak, tarafların temerrüt faiziyle ilgili olarak yaptığı diğer anlaşmalar bu maddeye göre önceliğe sahiptir.

6. Tazminat

Şayet HWG haklı olarak vaktinden önce sözleşmeden geri çekilmiş ise, müşteri HWG’nin bir zarara uğramadığına dair veya daha düşük bir zarara uğradığına dair kanıtlar sunmadığı takdirde, müşteri sözleşmenin erken sona ermesinden dolayı HWG’nin maruz kaldığı ve net satış fiyatının %30’u tutarında götürü olarak belirlenen zararı tazmin etmek zorundadır. Keza aynı şekilde HWG de daha yüksek bir zarara maruz kaldığını kanıtlayabilir.

7. Garanti

HWG müşteriyle bu hususta bariz bir şekilde farklı bir anlaşma yapmadıkça garanti süresi prensip olarak riskin geçmesinden itibaren 2 yıldır. Garanti, doğal aşınmadan veya yanlış kullanımdan / işlemden kaynaklanmayan kusurlarla sınırlıdır.

HWG, kusurlu malların teslimi durumunda kusurları düzeltme / telafi hakkına sahipse, müşteri HWG tarafından yapılacak olan iki düzeltme teklifine katlanmakla yükümlüdür. Ancak ondan sonra telafi etme başarısız olarak kabul edilir.

Sipariş ilişkisinden doğan yalnızca münferit mal bileşenlerinin / parçaların kusurlu olması durumunda ve bu bağlamda HWG tarafından kusurları gidermek için yapılan telafi etme / iyileştirme girişimlerinin başarısız olması durumunda tüm sözleşmeden geri çekilme, özellikle de siparişin kusursuz teslimatı yapılan diğer mal bileşenlerin / parçaları bakımından mümkün değildir. Müşterinin indirim hakkı saklıdır.

8. Sorumluluk

Eğer HWG yasal veya sözleşmeye bağlı hükümlere göre kendisi veya ifa yardımcılarından biri yüzünden meydana gelen bir zarara karışmış ise, o zaman HWG hafif ihmalcilikle sebebiyet vermesi halinde yalnızca sözleşmenin önemli yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda ve müşterinin ya da üçüncü bir kişinin yaşamının, bedeninin ve sağlığının ihlal edilmesi durumunda sorumludur. Sözleşme için önemli yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda HWG yalnızca sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülebilen tipik zararlardan sorumludur.

Bununla birlikte, yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, sorumluluk bir kusurun kötü niyetle gizlenmesine, bir garantinin veya bir tedarik riskinin üstlenilmesine veya Ürün Sorumluluk Yasası uyarınca bir yükümlülüğe dayandığı sürece uygulanmaz.

9. Uygulanabilir Hukuk

Ticari koşullar için ve HWG ile müşteri arasındaki tüm yasal ilişki için Alman hukuku geçerlidir.

10. Bölünebilirlik Maddesi

Bu Genel ticari koşullardaki bir hüküm veya HWG'nin müşteriler ile yaptığı diğer anlaşmaların kapsamındaki bir hüküm etkisiz veya geçersiz olursa, diğer tüm anlaşmaların ve hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez. Bu durumda etkinliği ile ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak, geçersiz kalan hükmün ekonomik içeriğine en iyi şekilde yaklaştığına karar verilen bir hüküm kabul edilmiş sayılır.